Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Bedden
Online B.V.
Bedden Online B.V. handelt tevens onder de naam Bed in termijnen betalen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod/ aanbieding: voorstel door Bedden Online aan de wederpartij tot het sluiten van
  een Huurovereenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of een aanbod op onze website.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  Herroepingsrecht.
 • Bedden Online, we, ons of onze: de besloten vennootschap met beperkte
  aansprakelijkheid Bedden Online gevestigd te (4203 NR) Gorinchem aan de Kanaal van Steenenhoek N.z. 4,
  geregistreerd in het handelsregister onder nummer 78181801.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
  met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Dienst(en): het verschaffen van het gebruiksrecht van een product aan het lid
  gedurende een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de Bedenktijd af te
  zien van de Huurovereenkomst op afstand.
 • Huurovereenkomst: de tussen Bedden Online en het lid gesloten huurovereenkomst
  met het doel het huren van een product van Bedden Online door het lid;
 • Huurovereenkomst op afstand: een huurovereenkomst die tussen Bedden Online en de
  Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op
  afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van
  de huurovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand.
 • lid, je, jij of jouw: de huurder, het lid en iedere afnemer die met Bedden Online een
  Huurovereenkomst sluit.
 • Product(en), bestelling of het gehuurde: het product, bijv. het matras, de boxspring of
  het kussen, welke door Bedden Online aan jou ter beschikking wordt gesteld gedurende
  de huurperiode.
 • Partijen: Bedden Online en het lid gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij een product van Bedden
  Online huurt.
 • 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in
  deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is
  Bedden Online gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een
  vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

Artikel 3. Levertijd

De door Bedden Online in het Aanbod gecommuniceerde levertijden, zijn altijd verwachte levertijden en daarom indicatief. Aan deze levertijden kunnen door het lid geen rechten
worden ontleend.

Artikel 4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken.
3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bedden Online niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor het lid duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt. Je
kunt geen Huurovereenkomst sluiten met Bedden Online indien je:
– niet in Nederland woonachtig bent;
– niet (langer) aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet; of
– geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de
bewindvoerder schriftelijk toestemming geeft.
2. Elke huurovereenkomst wordt door Bedden Online aangegaan onder de ontbindende
voorwaarde dat Bedden Online bevoegd is om de kredietwaardigheid van het lid na te
gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de huurovereenkomst. Mocht
Bedden Online van mening zijn, op redelijke gronden, dat het lid niet (voldoende)
kredietwaardig is, dan heeft Bedden Online het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te
schorten. Als van een dergelijke opschorting sprake is, dan laten wij dit zo snel mogelijk
aan jou weten en bieden wij jou de mogelijkheid om zekerheid te stellen.
3. Als je met ons een huurovereenkomst aangaat, ontvang je per e-mail een bevestiging
hiervan. Dit is tevens jouw Huurovereenkomst. Hierop staat jouw unieke ordernummer
vermeld. Indien je contact met ons opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer.
4. Op de bevestiging staat ook een verwachte leverweek of -dag vermeld. Dit is de week
waarin wij verwachten het Product te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee bekend
worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen
wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 6. Huurperiode en vroegtijdige beëindiging

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de
huurovereenkomst.
2. Na afloop van deze periode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor
onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand voor afloop van de lopende
huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de huurovereenkomst niet te willen
continueren. Als de huurovereenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide
partijen het recht die huurovereenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.
3. Bedden Online heeft het recht de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder
ingebrekestelling tussentijds te beëindigen als het lid:
a. Een of meerdere bepalingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. Surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
c. Onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over
zijn/haar vermogen verliest;
d. Niet aan kan tonen het Product nog in bezit te hebben;
e. Voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst onjuiste of onvolledig opgave heeft
gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft
verzwegen, welke van dien aard zijn Bedden Online de huurovereenkomst niet of niet op
dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indienzij van een en ander op de hoogte was
geweest.
f. Lid 2 opeenvolgende betalingen storneert.
4. Bedden Online is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens
beëindiging als bedoeld in dit artikel.
5. Het lid werkt bij tussentijdse beëindiging mee aan retournering van het product en
biedt Bedden Online daartoe onmiddellijk gelegenheid. De kosten verbonden aan
tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel inclusief maar niet beperkt tot het
transport komen voor rekening van het lid, een en ander onverminderd het recht van
Bedden Online om volledige schadevergoeding van het lid te vorderen.
6. In het geval van overlijden van het lid kan de huurovereenkomst per direct beëindigd
worden mits de nabestaanden van het lid Bedden Online binnen één maand na overlijden
op de hoogte stellen van het overlijden, Bedden Online binnen twee weken na deze
kennisgeving in de gelegenheid is gesteld het Product op te halen en alle openstaande
betalingen inclusief de transportkosten door nabestaanden zijn voldaan.
7. Wanneer een termijnbetaling driemaal uitblijft, is Bedden Online gerechtigd de overeenkomst eenzijdig tussentijds te ontbinden. U bent als klant de aankoopwaarde van het gehuurde verschuldigd aan Bedden Online.

Artikel 7. Wijzigen en annuleren van je huurovereenkomst

1. Indien je jouw huurovereenkomst wil wijzigen of annuleren, geef je dit zo spoedig
mogelijk, in ieder geval uiterlijk vóór de (afgesproken) levering van het Product, door aan
Bedden Online.
2. Als gevolg van een wijziging in de huurovereenkomst kan het zijn dat de verwachte
levertijd wijzigt.
3. In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde/ op maat gemaakte
artikelen kan het zijn dat de order niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien
je een dergelijke bestelling alsnog wil annuleren of wijzigen, kan Bedden Online hiervoor
annuleringskosten in rekening brengen.

Artikel 8. Herroepingsrecht

1. Als consument kun je de huurovereenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen
na totstandkoming van de huurovereenkomst middels een e-mail te sturen
naar [email protected]. Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand
modelformulier:
Modelformulier voor ontbinding/ herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wil
ontbinden/herroepen.
Aan: Bedden Online B.V., t.a.v. de afdeling Retouren, Kanaal van Steenenhoek N.z. 4, 4203 NR Gorinchem,
NEDERLAND

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende producten van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)_______________________________
Naam/Namen consument(en)_____________________________________
Ons Adres consument(en)__________________________________________
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
___________________________________________
Datum______________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
2. Wanneer jij ervoor kiest dat het product binnen in het vorige lid genoemde termijn
geleverd mag worden, dan kan het zijn dat de bezorger jou vraagt te tekenen dat jij afziet
van jouw herroepingsrecht.
3. Als het product is geleverd en je hebt geen afstand gedaan van jouw herroepingsrecht
op de in de wet voorgeschreven wijze en je wil vervolgens toch de huurovereenkomst
ontbinden, dan moet jij de kosten betalen voor het retour halen van het product.

Artikel 9. Huurprijs en betaling

1. Je betaalt de overeengekomen huurprijs maandelijks door middel van een
automatische incasso. Dit betekent dat wij elke maand het afgesproken termijnbedrag
van jouw rekening afschrijven.
2. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de huurovereenkomst en deze algemene
voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW, maar exclusief andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
3. Btw-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden mogen wij direct aan jou
doorbelasten.

Artikel 10. Levering van het gehuurde

1. Wij leveren in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Producten
worden geleverd op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Het product wordt geleverd
door een door Bedden Online of een door haar ingeschakelde bezorgdienst. Kleine
producten, zoals een kussen, worden per pakketpost verstuurd.
2. Als het product op voorraad is, kun je direct bij het aangaan van de huurovereenkomst
een aangeven wanneer het product geleverd wil hebben. Is het product niet op voorraad?
Dan nemen wij contact met jou op voor het maken van een leverafspraak, zodra wij jouw
bestelling hebben ontvangen. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan we
ervan uit dat we jou thuis aantreffen om het gehuurde in ontvangst te nemen.
3. Uiterlijk op de dag van leveren ontvang je van ons 30 min van tevoren een telefoontje
voor de levertijd.
4. Indien je op de dag van levering verhinderd bent, geef je dit uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken datum door aan Bedden Online. Bij niet tijdige annulering van de
afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt
hiervoor €50,00 kosten in rekening te brengen.
5. Wij leveren het Product tot aan de deur in heel Nederland. Indien je een boxspring hebt
besteld, bieden wij de mogelijkheid om de boxspring bij jou thuis te monteren. Als de
ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het Product niet garanderen. Bedden
Online is niet verantwoordelijk wanneer de Producten niet passen dan wel niet
gemonteerd kunnen worden op de plaats die je in gedachte hebt.

Artikel 11. Bijzonderheden met betrekking tot de levering

1. Het lid moet ervoor zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice of een door ons
ingeschakelde externe transporteur het product komt leveren de doorgang vrij is van
obstakels. Dit om schade te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede
bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet
mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor jouw rekening.
2. Om de bezorging van jouw product(en) soepel te laten verlopen, willen wij je vragen
ons te informeren indien:
• Een vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
• Het trapgat niet ruim genoeg is om de Producten te kunnen leveren;
• Er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van het
Product.
3. Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere
omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of
slaapkamer, is Bedden Online niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen
daarvan.
4. Indien er voor de bezorging van jouw Product hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een
steiger, (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Bedden
Online hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. Je dient er te allen tijde
zelf voor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.
5. Onze bezorgservice levert jouw bestelling met inachtneming van alle wettelijke
veiligheidsvoorschriften. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de bezorgers hun
veiligheidsschoenen niet uit mogen doen en dat zij een steiger altijd op een stevige en
veilige ondergrond (niet zijnde een plat dak) moeten plaatsen.

Artikel 12. Verplichtingen van het lid

1. Nadat jij het product in ontvangst hebt genomen, controleer je deze direct op
eventuele schades. Als je twijfelt of het product wel goed is geleverd, wanneer het
product duidelijk in slechte staat verkeerd of het product niet is wat jij hebt besteld, dan
breng je Bedden Online hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Je kunt dit doen door
middel van het contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch. Wij kunnen
jouw klacht het snelst in behandeling nemen, wanneer je de klacht volledig en duidelijk
omschrijft. Een goed, duidelijke foto van de schade helpt ons hierbij.
2. Het lid gedraagt zich als goed lid. Je gaat zorgvuldig met het product om, onder
andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in
aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel
optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
3. Je volgt bij de aflevering en het gebruik van het product, alle instructies en onderhoudsadviezen van Bedden Online op. Bij twijfel over de toepassing of gebruik
neemt het lid contact op met Bedden Online.
4. Je verricht zelf geen reparaties aan het product en/of laat daaraan geen reparaties
verrichten door derden, tenzij Bedden Online hiervoor voorafgaande schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
5. Je verleent op eerste verzoek onverwijld toegang tot het product, zodat Bedden Online
de toestand daarvan kan inspecteren.
6. Als je vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement,
diefstal en/of schade aan het product voordoet stelt jij Bedden Online onmiddellijk
daarvan. Zorg ervoor dat je dit in elk geval binnen 48 uur na het ontdekken ervan aan ons
laat weten. Hetzelfde geldt, als het product is blootgesteld aan een sterke
warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan
jij vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op
enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het product kan hebben gehad.
7. Bedden Online is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product ontstaan door
een te late melding.
8. In geval van verlies van en/of schade aan het product als gevolg van diefstal en/of
vandalisme moet je daarvan direct aangifte doen bij de politie. Van de politie ontvang je
een proces-verbaal van aangifte. Direct nadat je aangifte hebt gedaan, moet je Bedden
Online een kopie van het proces-verbaal van aangifte verstrekken.
9. Het door Bedden Online aan het lid ter beschikking gestelde product blijft eigendom
van Bedden Online.
10. Je mag het product niet zonder onze toestemming verplaatsen naar een ander adres
dan in de huurovereenkomst staat. Ga je bijvoorbeeld verhuizen? Geef dit dan tijdig aan
ons door. Je mag het product ook niet aan iemand anders in gebruik geven. Als er
iemand een nachtje komt logeren, dan mag deze vanzelfsprekend wel gebruik maken van
het product.
11. Je mag het product niet aan iemand anders (onder)verhuren. Ook mag je het product
niet verkopen of in eigendom geven aan iemand anders. Als laatste mag je het product
niet met een beperkt recht te bezwaren.
12. Bij het niet naleven van deze verplichtingen is Bedden Online, onverminderd haar
overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te
allen tijde gerechtigd het product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich
bevindt. Eventuele kosten hiervoor komen volledig voor rekening en risico van het lid.

Artikel 13. (Niet tijdige) betaling

1. . De betaling van de eerste huurtermijn wordt direct bij het aangaan van de Huurovereenkomst
voldaan via iDeal. De afschrijving van de tweede huurtermijn en vervolgtermijnen geschiedt
telkens op of rond dezelfde dag van de maand waarop de eerste betaling heeft
plaatsgevonden bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor het lid aan Bedden Online.
toestemming geeft tijdens het bestelproces.
2. Bij niet tijdige betaling wordt het lid schriftelijk of elektronisch aangemaand.
3. Bij niet tijdige betaling zal de levering worden uitgesteld.
4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert het lid van
rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Het lid is
vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de
wettelijke rente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd.
5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Bedden Online maakt ter verkrijging van
voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf het moment dat het lid in verzuim
is voor rekening van
het lid.
6. Bij niet-nakoming van de huurovereenkomst komen alle door Bedden Online gemaakte
redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor
rekening van het lid. Het lid is in dit geval een vergoeding verschuldigd van ten minste
15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro).
Indien de werkelijk door Bedden Online gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag
uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voorts is Bedden
Online bevoegd alle werkzaamheden voor het lid, waaronder het verstrekken van
informatie aan het lid, op te schorten zolang Bedden Online geen volledige betaling heeft
ontvangen.
7. Alle aan het lid in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding
worden voldaan. Het lid is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde
ook.
8. Indien het lid drie termijnen zijn betalingsverplichting niet nakomt, is het lid in
overtreding. Bedden Online is gerechtigd om hiervoor schadevergoeding te eisen in de
vorm van een boete met een minimaal bedrag van € 100,00.
9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van het lid van rechtswege
in. Vanaf de dag dat het verzuim van het lid intreedt, Bedden Online gerechtigd om
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso in rekening te brengen bij het lid.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de
debiteur in verzuim is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de
hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad
2012/141) of de laatste versie van dat Besluit.
10. Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende
op de inning van de vordering, zijn voor rekening van het nalatige lid. Buitengerechtelijke
kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van €
300,00.
11. Bedden Online geeft de zaken met betrekking tot de bovengenoemde incasso uit
handen aan Debtt B.V., 8253 PV te Dronten, met KvK 82929823.
12. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten,
gemaakt ter verkrijging van de door het lid verschuldigde bedragen, komen voor rekening
van het lid.
13. Bij een mislukte of gestorneerde betaling heeft Bedden Online het recht de kosten hiervoor (€10,-) bij lid in rekening te brengen.

Artikel 14. Garantie

1. Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout herstellen wij het daaruit
voortvloeiende defect volgens de garantievoorwaarden neergelegd in dit artikel. De
garantie geldt enkel voor het lid met wie wij een huurovereenkomst hebben afgesloten.
2. De garantietermijn gaat in op de dag van de levering van jouw bestelling.
3. Nadat je het defect hebt geconstateerd, kun je een garantieaanvraag indienen bij de
afdeling Klantenservice ([email protected] of via ons contactformulier).
4. Indien Bedden Online het gebrek niet kan herstellen, mogen wij het product vervangen
door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.
5. Uitgesloten van garantie zijn:
• defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal
huishoudelijk gebruik van het matras;
• defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of
onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door Bedden Online of in diens opdracht
zijn verricht;
• defecten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage;
• verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor
zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is, of
volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan
de gebruikte materialen;
• een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal
gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
• afwijkingen die vallen onder de toegestane afwijking van de lengte- en breedtemaat van
de originele maatvoering van matrassen volgens de Nen-norm:
– toegestane afwijking van de opgegeven lengte: 20 mm;
– toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;
– toegestane afwijking van de opgegeven dikte: 10 mm.
6. Bij het tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst door het lid, heeft
Bedden Online het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.
7. Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij het lid uitgevoerd.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Bedden Online in het kader van de overeenkomst geleverde (in de ruimste zin
van het woord, waaronder begrepen afgehaalde zaken) zaken blijven eigendom van
Bedden Online totdat het lid alle verplichtingen heeft voldaan.
2. Naast het feit dat Bedden Online immer onder eigendomsvoorbehoud levert, doet zij
dat ook met een voorbehouden pandrecht op alle zaken die zij levert;
3. Door Bedden Online geleverde zaken, die ingevolge lid 1. Onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. Het lid is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
4. Het lid dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Bedden Online veilig te stellen.
5. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is het lid verplicht om Bedden
Online daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6. Het lid verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bedden Online ter
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Bedden Online
gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt het lid zich er jegens
Bedden Online bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in
dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7. Voor het geval Bedden Online haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft het lid bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Bedden Online en door Bedden Online aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bedden Online zich bevinden en die
zaken terug te nemen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Bedden Online uit hoofde van de huurovereenkomst is
uitdrukkelijk beperkt tot de garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende
schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in
welke vorm dan ook, is uitgesloten.
2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Bedden Online slechts uitsluitend
aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het
uitvoeren van de huurovereenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige
zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per
gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende
gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis en indien en voor zo ver het lid
aantoont dat sprake is van opzet of grove nalatigheid van Bedden Online.
3. Bedden Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Bedden Online moeten zo
spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Het recht op
schadevergoeding vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade
direct of indirect voortvloeit.
5. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of
brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is het lid aansprakelijk voor de kosten
die Bedden Online moet maken om het Product te repareren of te vervangen.

Artikel 17. Teruggave bij beëindiging Overeenkomst

Bij beëindiging van de huurovereenkomst heeft Bedden Online het recht het product op
te halen en geeft het lid Bedden Online toegang tot het product in goede, oorspronkelijke,
schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

Artikel 18. Derdenbeding bij Gebruik

1. Het lid verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het
eigendom van het product en de huurovereenkomst bij een derde kan (komen te)
berusten of dat het product kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid
van de betaling van al hetgeen deze derde van Bedden Online te vorderen heeft of te
eniger tijd te vorderen mocht hebben.
2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal het lid het
Product op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat het lid zich daarbij op enig
retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte
van het Product zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van
Bedden Online jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de
huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als
voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde
aangewezen locatie.
3. Indien de derde eigenaar is van het Product (of als voormalig pandhouder het eigendom heeft verkregen) en de derde de huurovereenkomst zou willen continueren,
stemt het lid in met overdracht van de huurovereenkomst van Bedden Online naar derde
en is het lid verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de
derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder
gelijkluidende condities.
4. Voor zover de huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de huurovereenkomst
tussen Bedden Online en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW
tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft, indien wenselijk, ook na verkoop van het
Product door Bedden Online aan de derde, gevolgd door de huurovereenkomst tussen
Bedden Online en de derde, de huurovereenkomst tussen Bedden Online en het lid van
kracht.
5. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door Bedden Online, noch door het
lid worden herroepen.

Artikel 19. Overige bepalingen

1. Het lid mag rechten onder deze huurovereenkomst niet aan derden overdragen zonder
de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bedden Online.
2. Bedden Online is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen.
Indien lid deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na
aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Bedden Online aan te
geven.
3. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter
zake van de huurovereenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen
en bijlagen mochten opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter
in het arrondissement Utrecht.

Artikel 20. Intellectueel eigendom en geheimhouding

1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede
auteursrechten blijven bij Bedden Online berusten.
2. Alle door Bedden Online aan het lid verstrekte tekeningen, documenten en gegevens
blijven eigendom van Bedden Online.
3. Het is partijen niet toegestaan uit hoofde van de overeenkomst of anderszins ter
kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het
woord, aan derden bekend te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij, met uitzondering van publiekelijk bekende informatie.

Artikel 21. Overmacht

1. Ingeval van overmacht is Bedden Online gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Bedden Online onafhankelijke
omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend
onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de Bedden Online
bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen
onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse
onlusten overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van
deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of
andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niettijdige nakoming plaatsvindt bij Bedden Online., diens toeleveranciers of derden die door
hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
4. Ingeval het lid op enigerlei wijze tegenover Bedden Online in gebreke mocht blijven
prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot
(voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging,
boedelafstand of liquidatie van een onderneming van het lid, wordt al hetgeen door hem
uit hoofde van enigerlei contact aan Bedden Online verschuldigd is, dadelijk ten volledige
opeisbaar.

Artikel 22. Wijzigingsclausule

1. Bedden Online behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en
zonder instemming van lid te wijzigen;
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe
geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen
gedurende de looptijd van een aanbod de voor het lid meest gunstige bepaling zal
prevaleren.

Artikel 23. Bevoegde rechter en keuzeforum

1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de
rechtbank Rotterdam, zittingslocatie Dordrecht.